Мэдээлэл цуглуулалтын арга зүй

Судлаач судалгаанд оролцогчоос ухаалаг утас, таблет, компьютер ашиглан хариултыг цаг тухайд нь зориулалтын программд тэмдэглэн ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулах хэлбэр юм.

Судлаач судалгаанд оролцогчоос утас, компьютер эсвэл өөр төхөөрөмж дээрээс судалгааны асуултыг нэг бүрчлэн уншиж өгөн хариултыг зориулалтын программд тэмдэглэн мэдээлэл цуглуулдаг арга юм.

Урьдчилан төлөвлөсөн сэдвийн хүрээнд тодорхой боловсруулсан асуултын дагуу цөөн тооны бүлэг хүмүүс хэлэлцүүлэг хийх үйл явдал юм.

Чанарын судалгаа гэдэг нь тоон судалгааг бодвол илүү уян хатан чанартай, цөөн тооны оролцогчийн хүрээнд явагддаг ба аливаа асуудлыг нарийвчлан судалдаг арга юм. Фокус бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар чанарын судалгааны мэдээллийг цуглуулдаг.